global hawa laboratoriýa nyşany

Ageaş barlagy

Sahypamyzy ulanmak üçin 21 ýaşdan uly bolmaly.Sahypa girmezden ozal ýaşyňyzy barlaň.

Bagyşlaň, ýaşyňyza rugsat berilmeýär

  • head_banner_011

Önümler

Nebit 510 Vape Cartridge 1.0ml 0,5ml metbugat maslahatlary bilen

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyklary:

- Täze “T” şekilli rulon

- Nebit galyndylarynyň gurluşy ýok

- Çagalara çydamly metbugat

- Iýmit derejeli plastik ýaşaýyş jaýy

- 0.5ML we 1.0ML-de bar

- 510 standart sapak

- popuň we dykylmagynyň öňüni almak üçin simleri çalt we durnukly gyzdyrýar


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Marka

GYL

Model

A21

Reňk

Kümüş / altyn

Tank kuwwaty

0.5ml / 1.0ml

Bobin

Keramiki rulon

Deşik ululygy

1,5mm * 6 deşik

Garşylyk

1.4ohm

OEM & ODM

Hoş geldiňiz

Ölçegi

0.5ml: 10.5mmD * 56mmH

1.0ml: 10.5mmD * 68mmH

Bukja

1. plastmassa turbadaky şahsyýet

2. Ak gutuda 100 sany

MOQ

100PCS

FOB bahasy

$ 0.75- $ 0.9

Üpjünçilik ukyby

Günde 5000 sany

Tölegiň şerti

T / T, alibaba, günbatar bileleşigi

GYL A21 patronlary iň ýakymly bugy we dürli ýapyşyk üçin iň uly bulutlary üpjün etmek üçin işlenip düzüldi.GYL täze “T” şekilli keramiki ýyladyş elementi bilen buglaýjy we kartrij tehnologiýasynda indiki tapgyra geçmegi makul bildik we enjamdaky giriş deşigi patronlary nebit galyndylaryna öwürmeýän tekizlik üçin döredildi.Tegelek silindr rulonlary çalyşmak bilen, GYL täze geliş T görnüşi ulanyjylara has hakyky tagam we içmek üçin has güýçli kuwwat hödürleýär.Onuň bir gezek ulanylýan dizaýny, nol hyzmaty, ajaýyp syzmaga garşy we ýokary arassaçylyk standartyny wada berýär.Iň ýokary howpsuzlygy we tejribäni göz öňünde tutup, GYL patronlary iýmit derejesindäki material agzy we ROHS şahadatnamasyny beren mugt içerki önümler bilen ýasaldy.Çykdajylaryň netijeliligi we permium hili sebäpli, GYL A21 ýaňy bazara çykanda köp müşderiniň ünsüni özüne çekdi.

Nebit 510 Vape Kartrij, metbugat maslahatlary bilen 1,0ml 0,5ml (1)
Pressagdaý 510 Vape Kartrij 1,0ml 0,5ml, Maslahat beriş maslahatlary (3)
Pressagdaý 510 Vape Kartrij 1,0ml 0,5ml metbugat maslahatlary bilen (2)

Doldurmak boýunça görkezmeler

1. Şpris islän ýagyňyz bilen gödek uç iňňesi bilen dolduryň.Iňňäni merkezi post bilen daşarky tank diwarynyň arasyndaky kamera salyň.

2. Nebitiň yzygiderliligine baglylykda, ýelimlilige gabat gelmek üçin ýyladyş zerur bolup biler.

3. Merkezi postda ýerleşýän howa akymynyň çukuryna çenli ýagy kamerada paýlaň.Artykmaç doldurmaň, sebäbi artykmaç suw syzmagyna sebäp bolup biler.

4. Merkezi posty doldurmaň.Muny doldurmak howa ýolunyň petiklenmegine we syzmagyna sebäp bolar.

GÖRNÜŞ GURAMALARY

1. Tutmak duralga metbugaty tarapyndan amala aşyrylar.Gaplaňda, gaty güýç sarp etmäň.

2. Has galyň ýapyşyklar üçin, ýag bakyň düýbüne ýetýänçä, kartrijde ýerleşsin.Kartrijiň gapagyny ýapyň, kartrijiň möhürlenmegi üçin dogry basyşyň ulanylýandygyna göz ýetiriň.

3. Kartrijden soň dik saklanmaly we doýma döwri üçin azyndan 2 sagat rugsat berilmeli.

4. Bir gezek ýapylansoň, gapagy aýryp bolmaz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň