global hawa laboratoriýa nyşany

Ageaş barlagy

Sahypamyzy ulanmak üçin 21 ýaşdan uly bolmaly.Sahypa girmezden ozal ýaşyňyzy barlaň.

Bagyşlaň, ýaşyňyza rugsat berilmeýär

  • head_banner_011

Sorag-jogap

GYL web sahypasyna hoş geldiňiz.Bu sahypada önümlerimiz we syýasatlarymyz barada bilmek isleýän zadyňyzy taparsyňyz.Bularyň hemmesi mümkin boldugyça iň oňat waping tejribesini bermek üçin niýetlenendir.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Web sahypasynda görkezilen umumy zatlar üçin moq haýyşy ýok.Customöne adaty önümler üçin, adatça 1000 pc ýa-da 2000pc MOQ.

Hususy önüm alyp bilerinmi?

Hawa!Labelörite markaly gaplama we wape önümleriniň bellik programmalaryndan başlap, giperkustom dizaýnlaryna çenli ähli görnüşlerinde ýöriteleşýäris.

Näme düzüp bilersiňiz?

Düzeltme sahypasynyň jikme-jikliklerine serediň.

Öz önümimi dizaýn edip bilerinmi?

Hawa!Dürli derejedäki isleg isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli dizaýn hyzmatlaryny hödürleýäris.

Sargyt nädip goýup bilerin?

Sargyt goýmak üçin köp wariant barus.Onlaýn ýa-da awtonom.Şeýle hem, alibaba hasabymyz bar.

Belli bir önüm satyn almak isleýärin, ýöne web sahypaňyzda tapyp bilemok.Näme etmeli?

Jikme-jiklikleri bize iberip bilersiňiz, sizi ýerleşdirmek üçin elimizden gelenini ederis.

Haýsy töleg usulyny kabul edýärsiňiz?

Kredit kartoçkasy, günbatar bileleşigi ýa-da bank geçirimi.

Sargyt goýsam, haçana çenli sargyt almaly?

3-5 gün, önümçilik 5-15 gün.

Önümler taýýar bolansoň, adatça 8-12 gün dowam edýän howa ýükleri arkaly ibereris.

Satuwdan soň kepillik berersiňizmi?

Elbetde, müşderä iberýän her önümimiz üçin jogapkärçilik çekýäris.Müşderimiziň barha artýan talaplaryna ýokary derejede jogap berýäris.

Biz bir zady sypdyrdykmy?Başga soragyňyz barmy?Bize habar beriň!