LOGO

Ageaş barlagy

Sahypamyzy ulanmak üçin 21 ýaşdan uly bolmaly.Sahypa girmezden ozal ýaşyňyzy barlaň.

Bagyşlaň, ýaşyňyza rugsat berilmeýär

banner-01
banner-02
banner-03

Önümiň görkezilmegi

GYL A21 patronlary iň ýakymly bugy we dürli ýapyşyk üçin iň uly bulutlary üpjün etmek üçin işlenip düzüldi.GYL A21 Rewolýusiýaly GYL täze "T" şekilli keramiki ýyladyş elementini görkeziň.
  • Nebit 510 Vape Cartridge 1.0ml 0,5ml metbugat maslahatlary bilen
  • Nebit 510 Vape Cartridge 1.0ml 0,5ml metbugat maslahatlary bilen

Has köp önüm

  • kompaniýa img
  • kompaniýa img2
  • kompaniýa img3

Näme üçin bizi saýlamaly?

“Dongguan Gan Yue Electronic Technology CO., LTD” 2013-nji ýylda döredilip, elektroniki çilim gözlegleri we ösüşi, dünýädäki ähli bazarlarda önümçilik we satuw bilen meşgullanýar.GYL biziň marka adymyz.GYL, dünýä elektroniki çilim üpjünçiligi zynjyrlarynyň merkezi bolan Dongguan şäheriniň Çan'an şäherinde ýerleşýär.

 

2016-njy ýyldan başlap, GYL esasy ýaglary wape enjamy tehnologiýasynyň standartlaryny ýokarlandyrmak wezipesini jemledi.Gözleg we ösüşdäki täzelikler müşderilerimiz üçin iň oňat girdeji getirýär, şol bir wagtyň özünde mundan beýläkki ösüşimize ylham berýär.

Kompaniýa habarlary

A19 arassa arabalar

CBD nebit bazary üçin dürli öwüşginli enjamlar

Cbd bazarynyň ösüş ýyllaryna esaslanyp, cbd bazarynyň ösüşi barha ösýär we jikme-jik bolýar.Dürli ýaglar dürli cbd enjamlary üçin amatly.Häzirki bazar üçin cbd ulanyjylarynyň saýlamagy üçin esasan aşakdaky enjamlar bar: 1: CBD Kartrij Iň köp ýaýran ...

arassa kartrij

GYL iň täze dizaýn - Bir doly keramiki wape kartrij

Elektron çilim onlarça ýyl bäri bar;Adamlary has çilim çekmek we ikinji el tüssesiniň adamlara ýetirýän zyýanyny azaltmak ýaly görünýär.Elektron çilim bilen meşgullanýanlar bu onýyllyklaryň dowamynda täze materiallary öwrenýärler we elektroniki çilim prosesini gowulandyrmak üçin yzygiderli kämilleşdirýärler ...

  • THC näme üçin sizi ýokary galdyrýar we CBD ýok?