global hawa laboratoriýa nyşany

Ageaş barlagy

Sahypamyzy ulanmak üçin 21 ýaşdan uly bolmaly.Sahypa girmezden ozal ýaşyňyzy barlaň.

Bagyşlaň, ýaşyňyza rugsat berilmeýär

  • head_banner_011

Önümler

Kanabis ýagy bir gezek ulanylýan buglaýjy ruçka D6

Gysga düşündiriş:

Aýratynlyklary:

Göçme ululykdaky tekiz

- Çagalar çydamly gulplama maslahaty

- 1,0ML kuwwaty

- Görünýän nebit tanky

- Dem alyň

- Zarýad berilýän aşaky


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Marka

GYL

Model

D6

Reňk

Ak / gara / adat

Tank kuwwaty

1.0ml

Batareýanyň kuwwaty

280mah

Bobin

Keramiki rulon

Deşik ululygy

1.5mm * 4 deşik

Garşylyk

1.4ohm

OEM & ODM

Hoş geldiňiz

Ölçegi

109mm H * 20mm W * 9mm T.

Bukja

Ak gutuda 100 sany

MOQ

100PCS

FOB bahasy

$ 2.35- $ 2.7

Üpjünçilik ukyby

Günde 5000 sany

Tölegiň şerti

T / T, alibaba, günbatar bileleşigi

Saglygy goraýyş göz öňünde tutulan D6, azyk derejeli poslamaýan polatdan içerki materiallary we deňsiz-taýsyz keramiki ýyladyş merkezini girizmek bilen kämilleşdirilen howpsuzlygy we has arassa tagamlary üpjün etmek üçin şu ýere gelýär.D6 uly 280mAh derejeli batareýa we aşaky zarýad berilýän portda gelýär, bu bolsa 1 ýyldan gowrak saklanyş möhletini dowam etdirýär.Şeýle hem, D6 has çylşyrymly çekişleri we güýçlendirilen howpsuzlyk çärelerini kepillendirip, islendik stilde sazlaşykly garyşýar.Has gowusy, D6 hem doly özleşdirmäge mümkinçilik berýär.logotipiňiz bilen sazlamak isleýän bolsaňyz, iň gowy özleşdirmek üçin iň professional teklibi dizaýn edip we hödürläp bileris.Şeýle hem, islegiňize we býudjetiňize esaslanyp, ýöriteleşdirilen bukjany maslahat berip bileris.Hususylaşdyrma sahypamyzy barlaň ýa-da has giňişleýin maglumat almak üçin biziň bilen habarlaşyň.

wape pod (5)
wape pod (6)
wape pod (3)

Hytaýda wape enjamlaryny öndüriji hökmünde hil dolandyryş ulgamymyz sylaglandyISO 9001: 2015standartyna laýyklygy üçin şahadatnama.Diňe dürli görnüşli ýokary hilli kartrij däl, eýsem 510 batareýa, bir gezek ulanylýan wape ruçkalary, beýleki esbaplar we ýöriteleşdirilen paket hem hödürleýäris.Biz hemişe täze önümleri ösdürýäris.

GÖRNÜŞ GURAMALARY

1. Tutmak gapdaldan başlar we duralga basmak arkaly amala aşyrylar.Gaplaňda, gaty güýç sarp etmäň.

2. Has galyň ýapyşyklar üçin, ýag bakyň düýbüne ýetýänçä, kartrijde ýerleşsin.Kartrijiň gapagyny ýapyň, kartrijiň möhürlenmegi üçin dogry basyşyň ulanylýandygyna göz ýetiriň.

3. Kartrijden soň dik saklanmaly we doýma döwri üçin azyndan 2 sagat rugsat berilmeli.

4. Bir gezek ýapylansoň, gapagy aýryp bolmaz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň