LOGO

Ageaş barlagy

Sahypamyzy ulanmak üçin 21 ýaşdan uly bolmaly.Sahypa girmezden ozal ýaşyňyzy barlaň.

Bagyşlaň, ýaşyňyza rugsat berilmeýär

  • head_banner_011

THC näme üçin sizi ýokary galdyrýar we CBD ýok?

THC, CBD, kannabinoidler, psihaktiw täsirler - THC, CBD we olaryň arasyndaky tapawutlara düşünjek bolsaňyz, bu sözleriň azyndan ikisini eşiden bolsaňyz gerek.Belki, endokannabinoid ulgamyna, kannabinoid reseptorlaryna we hatda terpenlere-de duş geldiňiz.Emma hakykatdanam näme?

THC önümleriniň näme üçin ýokary bolýandygyna we CBD önümleriniň näme üçin ýoklugyna we endokannabinoidler bilen näme baglanyşygyna düşünmegiň ýoluny gözleýän bolsaňyz, hoş geldiňiz, dogry ýerdediňiz.

Cannabinoids we ECS-iň roly

THC vs CBD we olaryň bize nähili täsir edýändigine düşünmek üçin ilki bilen bedenimiziň öndürýän üç sany esasy komponenti: “habarçy” molekulalary ýa-da endokannabinoidler arkaly funksional deňagramlylygy saklamaga kömek edýän endokannabinoid ulgamyna (ECS) düşünmeli;bu molekulalaryň reseptorlary;we olary döwýän fermentler.

Agyry, stres, işdä, energiýa çalşygy, ýürek-damar funksiýasy, sylag we höwes, köpelmek we uky bedeniň ECS-e täsir edip, kannabinoidleriň täsir edýän käbir funksiýalarydyr.Kannabinoidleriň saglyga ýetirip biljek peýdalary köpdür we çişmegi azaltmagy we ýürek bulanmagy öz içine alýar.

THC näme edýär

Kanab ösümliginde tapylan iň köp we belli kannabinoid tetrahidrokannabinoldyr (THC).Serhoşlygy dolandyrýan beýnide ECS komponenti bolan CB1 reseptoryny işjeňleşdirýär.THC serhoşlygy, prefrontal korteksde, karar bermek, üns bermek, motor ukyplary we beýleki ýerine ýetiriji funksiýalar üçin jogapkär beýniniň sebtine gan aýlanyşyny ýokarlandyrýandygy görkezildi.THC-iň bu funksiýalara edýän täsirleriniň takyk tebigaty adama görä üýtgeýär.

THC CB1 reseptorlary bilen baglanyşanda, beýniniň sylag ulgamyndan şadyýanlyk duýgusyny döredýär.Cannabis, özümizi gowy duýýan beýnimiziň sylag ýoluny işjeňleşdirýär we geljekde ýene içmek mümkinçiligimizi artdyrýar.THC-iň beýniniň sylag ulgamyna täsiri, kenewiň serhoşlyk we şadyýanlyk duýgusyny döretmekde esasy faktor.

CBD näme edýär

THC beýniniň işine gönüden-göni täsir edýän kanabyň düzümindäki ýeke-täk maddadan uzakda.Iň göze görnüp duran deňeşdirme, kenep ösümliginde tapylan iň köp kannabinoid bolan kannabidiol (CBD) bilen deňeşdirilýär.CBD köplenç psihoaktiw däl diýilýär, ýöne bu ýalňyşdyr, sebäbi beýniniň işine gönüden-göni täsir edýän islendik madda psihaktiwdir.CBD, elbetde, beýni we merkezi nerw ulgamy bilen täsirleşende psihaktiw täsirleri döredýär, sebäbi habar berişlerine görä tutgaýlara garşy we alada garşy häsiýetleri gaty güýçli.

Şonuň üçin CBD hakykatdanam psihaktiw bolsa-da, serhoş däl..Agny, sizi ýokary galdyrmaýar.Sebäbi CBD CB1 reseptoryny işjeňleşdirmekde gaty erbet.Aslynda, subutnamalar munuň CB1 reseptorynyň işine, esasanam THC-iň gatnaşmagyna päsgel berýändigini görkezýär.THC we CBD bilelikde CB1 reseptorlarynyň işjeňligine täsir etmek üçin bilelikde işleseler, ulanyjylar CBD ýok wagty duýulýan täsirler bilen deňeşdirilende has mylaýym, üýtgeşik ýokary duýýarlar we paranoýa duçar bolmak mümkinçiligini has pes duýýarlar.Sebäbi THC CB1 reseptoryny işjeňleşdirýär, CBD bolsa ony saklaýar.

CBD we THC biri-biri bilen nähili täsirleşýär

Simplyönekeý söz bilen aýdylanda, CBD THC-e aşa aşa täsir etmek bilen baglanyşykly aň-bilim bozulmalaryndan gorap biler.Psihofarmakologiýa Journalurnalynda çap edilen 2013-nji ýylda geçirilen gözleg THC gatnaşyjylara berildi we THC administrasiýasyndan ozal CBD berlenleriň plasebo berlen näsaglara garanyňda epizodiki ýadyň peselmegini görkezendigi ýüze çykaryldy - bu CBD-iň THC-den gelýän bilimiň öňüni alyp biljekdigini görkezýär. defisit.

Aslynda, 2013-nji ýylda ylmy inurnallarda çap edilen 1300-e golaý gözlegde “CBD THC-nyň ýaramaz täsirlerine garşy durup biljekdigi” anyklandy.Syn, has köp gözlegiň we CBD-iň THC sarp edilişine hakyky dünýä ssenarilerine syn etmegiň zerurdygyny görkezýär.Existingöne bar bolan maglumatlar, bilgeşleýin THC-ni köp sarp eden we özlerini aşa duýýanlara CBD-e garşy antidot hökmünde maslahat berilýändigi ýeterlikdir.

Kanabinoidler bedeniň köp ulgamy bilen täsirleşýär

THC we CBD bedendäki başga-da birnäçe nyşana baglydyr.CBD, mysal üçin beýnide azyndan 12 hereket edýän ýeri bar.CBD, CB1 reseptorlaryny saklamak arkaly THC-iň täsirini deňagramlaşdyryp bilýän ýerinde, dürli hereket edýän ýerlerde THC metabolizmasyna başga täsir edip biler.

Netijede, CBD hemişe THC täsirlerini saklap ýa-da deňagramlaşdyryp bilmez.Şeýle hem THC-iň bolup biljek oňyn lukmançylyk peýdalaryny gönüden-göni ýokarlandyryp biler.CBD, meselem, THC-den alnan agyryny ýeňilleşdirip biler.THC, esasan, beýniniň agyryny gözegçilikde saklaýan CB1 reseptorlarynyň işjeňleşmegi sebäpli, çişmä garşy we newroprotektiki antioksidant bolup biler.

2012-nji ýyldaky gözleg, CBD-iň dowamly agyryny we çişmegi basyp ýatyrmak üçin oňurgada agyrylary gaýtadan işlemekde möhüm maksat bolan alfa-3 (α3) glisin reseptorlary bilen täsirleşýändigini ýüze çykardy.Dürli kenebir birleşmeleri, aýratyn sarp edilenden has uly täsir etmek üçin, bilelikde işleýän effekt diýilýän zadyň mysaly.

Emma bu özara gatnaşyk hem düýbünden düşnükli däl.Gözlegçiler 2019-njy ýylyň fewral aýynda geçirilen gözlegde, CBD-iň pes dozalarynyň THC-nyň serhoş ediji täsirini ýokarlandyrandygyny, CBD-iň köp dozasy THC-nyň serhoş ediji täsirini azaldýandygyny anykladylar.

Terpenler we daş-töweregiň täsiri

Käbir kenewiň iň belli zyýanly täsirleriniň (düşek gulpy ýaly) THC-iň özi bilen kän bir baglanyşygy ýok bolmagy mümkin, has dogrusy, az tanalýan molekulalaryň goşant goşmagy.Terpen diýilýän himiki birleşmeler kenew ösümliklerine özboluşly tagamlary we hoşboý yslary berýär.Lawanda, agaç gabygy we halta ýaly köp ösümliklerde bolýar we efir ýaglarynyň ysyny üpjün edýär.Kanabide belli fitohimiki maddalaryň iň uly topary bolan Terpenler hem daş-töweregiň täsiriniň möhüm bölegidigini subut etdiler.Terpenler diňe bir kanabyň özüne mahsus tagam we ys bermeýär, eýsem fiziologiki we serebral täsirleri öndürmekde beýleki kanab molekulalaryny goldaýan ýaly görünýär.

Aşakdaky setir

Cannabis, onuň adam bedenine edýän täsiri we täsiri barada az bar bolan çylşyrymly ösümlikdir - we THC, CBD we beýleki kenebir birleşmeleriniň bilelikde işlemeginiň we ECS bilen özara täsirleşmeginiň köp usullaryny öwrenip başlaýarys. özümizi duýýarys.


Iş wagty: 19-2021-nji oktýabr