global hawa laboratoriýa nyşany

Ageaş barlagy

Sahypamyzy ulanmak üçin 21 ýaşdan uly bolmaly.Sahypa girmezden ozal ýaşyňyzy barlaň.

Bagyşlaň, ýaşyňyza rugsat berilmeýär

  • head_banner_011

CWCB sergisinde we Nýu-Yorkorkda salkyn gözlegde uly hasyl

CWCBExpo, gündogar kenar ýakasyndaky iň esasy kenebi işewürlik sergisi we konferensiýasydyr.Bu çäre 2015-nji ýyldan bäri Nýu-Yorkork şäherindäki “Javits” ýygnak merkezinde her ýyl geçirilýär. Bu ýylky seneler 2023-nji ýylyň 1-33-nji iýuny.
Toparymyz 30-njy ýylda Nýu-Yorkorka geldith, Maý we 31-nji maýda stend gurmak bilen meşgul.Täze we meşhur zatlarymyzy sergä getirdik we bu ýerde durmak üçin has köp adam çekmegi maksat edindik.Bagtymyza, gowy iş etdik.
Ajaýyp ýaşyl stendiň ýerleşişi, iň meşhur önüm görnüşleri, owadan ýylgyrýan satyjylar we özboluşly hytaý süýjüleri köp sanly müşderi akymyny özüne çekdi.
surat (2) surat (3) surat (4)

Şeýlelik bilen 3 günlük sergi bilen, adamlaryň USB-C zarýad beriji port akkumulýatory we bir gezek ulanylýan, ýapyş meselesinden gaça durmak üçin bir gezek ulanylýan, bir gezek ulanylýan, bir gezek ulanylýan 2 tagam bar.Adamlar gaplamak mümkinçiligimizi hem gyzyklandyrdylar.
Bu nokatlaryň haýsydyr biri bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize ýüz tutup bilersiňiz!
Bu sergi Mjbizcon ýaly uly bolmasa-da, ABŞ-nyň gündogar kenarlarynda gaty ähtimal bazar bolan Nýu-Yorkorkda.Gowy netije aldyk.Görkezişden soň satuw toparymyz şäheriň töweregindäki käbir potensial müşderilere baryp gördi.Täze tehnologiýa önümleri we amatly bahasy ýygnaklary gaty gowy etdi we ähli müşderiler nusgalary barlamak we soňraky tertibi ýerleşdirmek üçin uly gyzykly görkezýärler.
Nearakyn geljekde täze gowy tomaşa meýilleşdirip başlarys!
surat (5)
GYL 宣传 画册 包 材 页


Iş wagty: Iýun-20-2023